04/09/2017

گذرگاه
برقص، ماه پیشانی
همواره در این دشت بی همتا راه نجاتی است 


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو