04/09/2017

رنگ ها
هنگامی که تو نمی درخشی من  ابری می‌شوم
پ پری


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو