24/06/2015

کتاب


کتاب که زیاد بخوانیم، بهتر می توانیم با ناملایمات و طوفان های زندگی مواجه شویم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو