08/08/2014

دوباره می سازمت وطنبانو برایتان تندرستی آرزو دارم
بانو بمان
نمی دانم چرا این قدر دلتنگ هجرت تانم
بانو بمان
بانوی آزادگی و عشق بمان
خدایا بگذار بماند
یشتر بماند
بیشتر
خدایا از تو خواهش می کنم


داریوش اقبالی

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو