30/07/2014

تو بیا. تو

تو بیا
تو 
بیا
  دستم را بگیر
مرا از این جا ببر
*
دلم وطن می خواهد
دلم مادر می خواهد
کاش وطن بماند
کاش مادر بماند
کاش
من هیچ گاه 
تا این اندازه دور نباشم


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو