03/06/2014

صدای شاملو بزرگ

صدایت مرا به ناکجاآباد می برد شاملو
این روزهای نه چندان خوب
این روزهای تنها
این روزهای غمگین
صدایت مرا می برد به وادی مرگ
این شب های سرد
این شب های خالی
این شب های خاموش
صدایت شاملو، صدایت را می گویم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو