19/11/2013

برای دفتری که هنوز باز است
محبوب هزار ساله من
کدام پاییز تو را ربود
هنگامی که بادها 
 نسیم خیال تو را با خود می آوردند
و
خاطره خاطره هایت 
هنوز در سلول چشمانم می سوخت
*
 
سال ها باید می گذشت
زمستان ها یکی پس از دیگری 
  تا برگ های سوزنی کاجی که در باغچه خانه مادر بزرگ کاشتی
همواره سبز بماند

فروغ.ص.م
نوامبر 2013


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو