29/09/2012

ایران درودی


انسان هایی که سپاس خوشبختی را دارند، شاعرانی هستند که با "واژه های لحظات 
زندگی" شعر می گویند
ایران درودی
________________

تابلو: اثرایران درودی

2 comments:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو