04/07/2012

باران

امشب هم 
...
باز باران
با ترانه
با گهرهای فراوان
می خورد بر بام خانه
...
حسابی دلتنگتم
خورشید پر قناری
...

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو