25/06/2012

اسیری از شهرام شکوهی

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو