26/06/2012

افسوس
در پیش چشم دنیا
دوران عمر ما
یک قطره در برابر اقیانوس
در چشم های آن همه خورشید کهکشان
عمر جهانیان
کم سو تر از حقارت
یک فانوس
 افسوس

________________
زنده یاد حمید مصدق

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو