25/02/2012

دلکت شاد پسرکم


از این روزگار چه نصیب بردی 
پسرکم
...
زمستان تمام خواهد شد
و 
بهار خواهد آمد
اما 
به دلک غمزده تو 
کدامین بهار  در راه 
گل لبخند و امید و شادی خواهد نشاند 
نازنینم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو