21/12/2009


امروز 21 دسامبر، کوتاه ترین روز سال و نخستین روز زمستان است