28/12/2009

بشنوید______هوای برگشتنم بود اگه بال و پری داشتم برمی گشتم اگه اینجا خودمو جا نمی گذاشتم

من هیچ گاه تنها نبوده ام
صدای تو همواره در گوشم می نوازد
همه ترانه های زمین را؛
روزی برمی گردم
و
سحرگاهان، پیش از طلوع خورشید
به دور دست ها نگاه خواهم کرد تا مخمل چشم البرز
غبار غم سال های دوری را از قلبم بتکاند
روزی با خیالی آسوده بر می گردم