20/12/2009

می توان جور دیگر دید

هر شخصی جایگاه خود را دارد، وقتی کسی از دنیا می رود، هیچ کس نمی تواند جایگزین او شود. هر انسانی ابعاد خود را دارد، به میزان فضایی که در این جهان پر کرده است، مگر این همه ادیب و هنرمند و شاعر و منتقد و فیلسوف و غیره ... که از دنیا رفتند جایگزین داشته اند که آیت ا.. منتظری داشته باشد؛ تسلیت به همه دوستدارانش که او را متفاوت می دیدند