02/09/2011

همین و تمام / تابستانه دوازدهم...

می بوسمتان
چشم به راهتانم
همان طور که چشم به راه چیزی هستم که این ملاحت از شکل افتاده را
ملیح و ملتهب هنوز، نیست می کند
ملاحتی نثار تو با تمام وجود

...

مارگارت دوراس از کتاب همین و تمام

1 comment:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو