26/08/2011

کتاب فاصله ها/ تابستانه یازدهم

نگاهش به آن سوست
آن سوتر
کمی دورتر
آن جا که فاصله ها می میرند
 و
مادر خاطرات هر لحظه آبستن ست
**
او هر روز خود را دفن می کند
و شب ها با جغد پیری هم آواز می شود
که مسموم بلعیدن رویاهای او است

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو