04/09/2011

جهالت/ میلان کوندرا. تابستانه سیزدهم


...
نمی توانند بفهمند که ما می رویم بی آن که هیچ امیدی به بازگشت داشته باشیم
ریشه دواندن در جای جدید، نیروی زیادی می برد
...
وقتی قرار است مراحل مشخصی از زندگی به ورطه فراموشی بروند، انسان خود را از فراز آن چه دوست ندارد کنار می کشد و خود را راحت تر و آزاد تر احساس می کند
...
زندگی پشت سرمان، این عادت بد را دارد که اغلب از سایه بیرون می آید، به ما شکوه می کند و ما را به دادگاه می کشاند
...
بیچاره کشورهایی که در برابر روزهای تاریخی بزرگ می لرزند
...
زمان تند می گذرد و زندگی باید همان جایی تمام شود که آغاز شدهمیلان کوندرا

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو