27/09/2017

حقیقت تلخ


حقیقتی تلخ تر از اشک و بغض مادر نیست

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو