24/09/2017

پاییز
هیچ فصلی به زیبایی پاییز نیست

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو