01/09/2017

طبیبماه من
همیشه سبز، می خواهمت

(این عکس متعلق به من است )

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو