16/08/2017

من


می توان کوه بود بر شانه های زمین
می توان باد بود در آغوش درختان
زمینی باشم تا باران بر شانه هایم ببارد 
و 
درخت باشم تا باد میان دستانم برقصد

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو