29/10/2015

بی آوازانسان ها در چشم یکدیگر فراموش نمی شوند، کنار گذاشته می شوند


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو