03/10/2014

مهربان


سلام ای ماه ومنزلم
بهار و تابستان
پاییز و زمستانم
مرا بیاد داری
یک منزل تاریک بود
یک خانه روشن
تاریکی را بخشیدم
نور را در نوردیدم
تو را یافتم دوباره
امید نمی دهی
دلجویی کن
 همدردی کن
دل مندی ات هم زیباست


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو