15/09/2014

خانه من


ای خانه امنم، مرا در آغوش بگیر. این جا آرام هستم. سکون دارم . نوازشم کن خانه مجازی من. وبلاگم. خانه تان همواره آباد باد دوستان عزیزم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو