05/07/2014

درختان حرف می زنندکوچکم من اگر فکر کنم که درختان بایستی مانند من حرف بزنند
زبان من ابداع من است
من 
من
این اعجوبه زمین
درختان به زبان خویش سخن می گویند
کمی 
تنها اندکی
کافی ست سکوت کنم در کنارشان

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو