20/06/2014

تابستانتابستان سلانه سلانه از راه می رسد
بدرود بهار زیبا
تابستان برگ های نو رست را بیادگار نخواهد داشت
هنگامی که پاییز از گرد راه برسد
پر هیاهو و سرگردان 

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو