04/05/2014

بلع زمین
ناگهان به اندازه یه پلک زدن، زمین دهان باز کنه و صدها نفر رو ببلعه
 دیروز تا حالا حالم خرابه


رانش زمین در بدخشان افغانستان

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو