06/12/2013

نگاه کن از شمس لنگرودی


نگاه کن چه پیر می شوند
رویاهایی که تو را نیافته جهان را ترک می کنند

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو