14/09/2013

گردش فصل هاچشم به هم گذاشتم، تابستان گذشت
و 
پائیز آمد


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو