02/12/2012

ده آذرماه


مه که بگیرد زمین و زمان را
دلهره آخرین روز هفته و مهلتی که تمام، بایدش پنداشت
جمعه روزی
پنج شنبه شاید
ده آذر ماه 
مه که بگیرد آسمان را
یک پنجره فلزی با گلدانی سفالی از گلی شمعدانی
روحی را  به زمزمه گلبرگ هایش
پیوند می زند  

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو