30/10/2012

گام های بی صدا


هر بار که نزدیک پنجره خانه ام می شوی 
صدای قدم هایت را از پشت دیوار این خانه می شنوم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو