22/10/2012دانستن اما خاموش ماندن خیلی بهتر از ندانستن و سخن گفتن است

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو