13/10/2012

شمس لنگرودی


باران کنار چمن می روید
و عنکبوت ها و مورچه ها
دلتنگ اند
اخمت را باز کن
کاربافک غمگین
فکر می کنی که جهانی را آب برده است
اخمت را باز کن
و به آواز پرندگان گوش ده
و بگو آب روشنایی است
اشک های خدا روشنایی است
ویرانی خانه ها روشنایی است
...
باران کنار چمن می بارد
و عنکبوت ها و مورچه ها
دلتنگ اند
-----------------------------------
از مجموعه ملاک خیابان ها
... شمس لنگرودی

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو