13/09/2012

آرام بمانید


آن ها که گذشته را به خاطر می آورند مجبور و محکوم به تکرار آنند
می دانید هر بار که گذشته را بیاد می آورید، آن را در ذهن خود تغییر می دهید؟
__________________________________

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو