16/03/2012

با بهاری دیگر
حس حضور دوباره بهار
بی دست محبت
کوتاه، بی نور
سایه ها، لرزان
...
حس حضور بهار
بی تو 
بی عیدی
بی لباس نو دست خرید مادر
بی تو، بهار
تنها،شکوهمندی یک کاغذ رنگی را، بیادم می آورد
!!!

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو