04/11/2011

پائیزانه دهم


...
شازده کوچولو
کجایی؟
چرا پیش ما نیایی
...

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو