03/11/2011

پائیزانه نهم
...

گرامیداشت
 بعضی از رویدادهای شیرین زندگی مون اون قدرها سخت نیست که مرور 
کابوس وار
 ده باره آن ها در ذهن

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو