09/05/2011

بهاریه ششم


  عکاس این عکس

.....

سوسویی در دور دست
آن سوی پنجره
خیابان
تپه 
آسمان 
شبی بر البرز می ایستم
و 
زمین را عاشق می شوم
فردا که بیاید 

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو