25/05/2010

Say only a little but say it well.
Life is a gift everyday, hug that and kiss the moments.

1 comment:

  1. مثل همیشه سپاس از مهرتان دوست عزیز نوشته هایم صحه ایی است به این مطلب زیبا که زندگی هدیه است . . . اما افسوس که ورق برگشت و زندگیها تلخ شدند و لحظه ها تلختر و حتی گاهی کشنده و کمتر کسی سعی کرد که سو سو امید را اگرچه در دوردست ببیند و اگر هم دید باورش کنداگر امیریه من بوی وطن دارد اما اینجاآرامشی دارد و تازگیهایی که آدمی را نوعی به چالشی مطلوب میکشد

    ReplyDelete

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو