12/01/2010

هوشنگ ابتهاج


در سینه گرم توست ای فردا
درمان امید های غم فرسود
در دامن پاک توست ای فردا
پایان شکنجه های خون آلود
ای فردا ای امید بی نیرنگ