02/12/2009

انگلستان قسمت دوم

ولز

انگلستان


اسکاتلند
__________________________________


UK؛( UNITED KINGDOM)
در شمال غربی اروپا قرار گرفته است و توسط "اقیانوس آتلانتیک" و "دریای سیاه" احاطه شده است و وسعت آن، دویست و چهل و چهار هزار و صد کیلومتر مربع می باشد که حدود نود و نه در صد آن را خشکی و بقیه را آب تشکیل می دهد و طول شمال تا جنوب آن هزار کیلومتر می باشد؛ کشور انگلستان در جنوب غربی اروپا قرار گرفته است و بخش جنوبی بریتانیای کبیر را تشکیل می دهد؛ کشورهای انگلستان، اسکاتلند و ولز، بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند و انگلستان بزرگترین کشور بریتانیا است. پایتخت انگلستان: لندن؛ پایتخت اسکاتلند: ادین برو و پایتخت ولز: کاردیف است. کشور انگلستان صد و بیست کیلومتر از سطح آب فاصله دارد و نزدیک به هشتاد و چهار درصد جمعیت "یوکی" در انگلستان زندگی می کنند، بخش عظیم جنوب این کشور را زمین های مسطح و تپه ها و مزارع و شمال را بیشتر زمین های علفزار و بوته های کوچک و کوه ها تشکیل داده اند. جمعیت یوکی را در سال 2009 بین 61.1 تا 61.7 درصد تخمین زده اند؛ در این بین، حدود پنجاه و یک و دو دهم میلیون نفر جمعیت انگلیس را تشکیل می دهند. مسیحیت مذهب اصلی مردم انگلستان است و شخص اول کلیسای انگلستان "ملکه الیزابت" است . قانون آزادی انتخاب مذهب در این جا حاکم است، اگر چه انگلستان از یک تاریخچه مذهبی "کاتولیک" و "پروتستان" برخوردار است اما مردم به عقاید دیگری احترام می گذارند و مذاهبی از جمله اسلام و یهودی و مسیحی و بودائیسم و هندوئیسم و سیک ها و بهایی ها و زرتشتی ها دارای شبکه های تشکیلاتی وسیعی می باشند و از آزادی بیان و عمل برخوردارند
ادامه دارد
...