24/10/2011

غرش زمین/ پائیزانه هفتم
قلبم پیش همه اونائیه که عزیز از دست دادند
زلزله زدگان را دریابیم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو