24/06/2018

جهان خالی شد
جهان خالی شد از برق چشمانت
در حنجره بویناک پیرمردی فرتوت
. هنگامی که دهان به آری گشودم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو