25/07/2017

خوب دیدن آدم‌هابرای دیدن آدم‌ها نیازی نیست تا پول زیادی خرج کنیم با اندک مایه‌ای می‌توان پی به درونیات‌شان برد؛ آن اندک مایه چیزی نیست جز فکر  No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو