15/12/2016

درد دل من

 
 می خواستم بگویم که تلخ بودن اما با اقتدار زیستن، بسیار بهتر و برتراز شاد زیستن اما ضعیف بودن است

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو