23/07/2016

تابستان


دوباره باز خواهم گشت و پنجره ات را خواهم گشود 

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو