05/03/2016

روزهای آخر

دلم برای سالی که گذشت تنگ می شود
بهار و تابستان
پاییز و زمستانش


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو