30/03/2015

آدم ها


کاش آدم ها حد و اندازه خود را بشناسند
تا به آن ها نزدیک  می شویم 
 دنیا به کام شان می شود 
و
 تا آن ها را از خود می رانیم زود تلخ  می شوند 
و 
جام زهر به ما می نوشانند

***
دیگر رفته رفته از آدم ها دارم می ترسم
***

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو