16/12/2014

هیچکس تو را دوست نداردکمی عاشق باش
دلبسته باش
به این مرز و بوم
به این حیات 
 ای طالب خشونت، مرگ، جنگ و خونریزی
تو را به جان همان خدایت 
کمی طالب زندگی باش
خباثت را از که به ارث برده ای
خدای عاشقم که هرگز به تو چنین فرمانی نداد
تو را به جان خدا
ای دژخیم مرگ آفرین
مرگ را نیز دمی به خود وا بده 
هیچ تنابنده ای وامدار تو نیست


.........................................
به یاد بچه های معصوم پاکستانی که امروز به تیر خشم و کینه طالبان، نور چشمان شان خاموش شد

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو